Habarlar

 • Düwme zawody düwmäniň görnüşlerini jikme-jik düşündirýär

  Düwme zawody düwmäniň görnüşlerini jikme-jik düşündirýär

  Resin köýnek düwmesi, adamlar köplenç ýoldaşlyk edýän gündelik eşik önümidir.Adamlar gündelik durmuşynda düwmeler bolmasa edip bilmeýärler.Geýýän eşiklerimiziň köpüsinde düwmeler bar.Düwmeler eşikleri birleşdirip, eşikleri has berkitip biler.Owadan we nepis bu ...
  Koprak oka
 • Boýnuň görnüşleriniň klassifikasiýasy we önümçilik prosesi

  Boýnuň görnüşleriniň klassifikasiýasy we önümçilik prosesi

  “Gold Lace Trim” görnüşleriniň klassifikasiýasy we her danteliň önümçilik prosesi.Boýag nagyşlary umumy moda aksesuar elementidir.Adatça pagta sapaklaryndan, kenep sapaklaryndan, ýüpek sapakdan ýa-da nagyşlanan ýa-da dokalan dürli matalardan ýasalan bezeg çukur önümidir....
  Koprak oka
 • Fermuar şowsuz bolanda meseläni nädip çözmeli

  Fermuar şowsuz bolanda meseläni nädip çözmeli

  Fermuar çekijiniň mehaniki näsazlygy 1. Bulk metal fermuar kellesindäki çekiş bölegi tötänleýin zaýalanan bolsa, iň oňat çözgüt köne boş fermuar tapmak, çekiş bölegini aýyrmak we täze fermuar gurmakdyr.Meniň pikirimçe ...
  Koprak oka
 • Gowy we erbet Grosgrain lentasyny nädip tapawutlandyrmaly?

  Gowy we erbet Grosgrain lentasyny nädip tapawutlandyrmaly?

  Gündelik durmuşda, sowgat gutulary, eşikler, sumkalar we deri önümleri ýaly web sahypasynyň ulanylmagynyň has giňden ýaýrandygyny görüp bileris.Uzak möhletleýin aragatnaşyk sebäpli, köpler web sahypasynyň hilini iş tejribesi arkaly kesgitläp boljakdygyny duýýarlar.Aslynda bu hili ...
  Koprak oka
 • Howply poliester lenta önümçiliginiň reňk guýusy

  Howply poliester lenta önümçiliginiň reňk guýusy

  Poliester webiniň reňkine täsir edýän esasy faktorlar aşakdakylardyr.(1) Çig malyň we ýarym taýýar önümleriň hili, dokma gurluşy, egriji dykyzlygy, güýç güýji we galyňlygyndaky köp tapawutlar ...
  Koprak oka
 • Tikin düwmeleriniň çäreleri nähili?

  Tikin düwmeleriniň çäreleri nähili?

  Garyndy düwmesiniň amaly ýa-da bezeg funksiýalaryna doly oýnamak üçin dürli düwmeleriň dürli aýratynlyklaryna we hakyky mata aýratynlyklaryna görä laýyk baglanyşyk usulyny kesgitlemek zerur.Baglaýjy mata ...
  Koprak oka
 • Suw geçirmeýän fermuarlara ideg edilende üns bermeli nokatlar

  Suw geçirmeýän fermuarlara ideg edilende üns bermeli nokatlar

  Jemgyýetiň çalt ösmegi bilen, fermuar durmuşymyzda iň köp ulanylýan zat.Häzirki wagtda fermuarlaryň görnüşleri, metal fermuarlardan başlap, suw geçirmeýän fermuarlara çenli yzygiderli täzelenýär.Indi suw geçirmeýän fermuarlar köp eşikde ulanylýar, ýöne ýygy-ýygydan ulanylýan ...
  Koprak oka
 • Tikin maşynyna hyzmat etmegiň usuly

  Tikin maşynyna hyzmat etmegiň usuly

  Arassalamak usuly (1) Mata iýmit itini arassalamak: iňňe tabagy bilen mata iýmit itiniň arasyndaky nurbady aýyryň, mata ýüňüni we tozany aýyryň we az mukdarda tikin maşynynyň ýagyny goşuň.(2) Gatnaşyk düşegini arassalamak: Gatnaşyk düşegi tikin özenidir ...
  Koprak oka
 • Boýnuň klassifikasiýalary näme

  Boýnuň klassifikasiýalary näme

  Boýag, pagta himiki dantelli trim, klassifikasiýa, ýüplük, krujka diýlip hem atlandyrylýar, nagyşly we bezeg üçin ulanylýan lenta görnüşli matany aňladýar.Aslynda çekilen ýüplük önümlerine degişli we esasan egin-eşik, aýakgap a ...
  Koprak oka
 • Iki gatly poliester lentasy näme

  Iki gatly poliester lentasy näme

  Iki gatly poliester lentalary adaty poliester lentalaryndan has galyň we ýüplügiň sanalmagy, dykyzlygy we agramy boýunça has uly artykmaçlyklara eýedir.Olar köplenç egin-eşik matalarynda, binagärlik içerki bezeginde we beýleki senagat önümlerinde ulanylýar.Örän giň gerimi bar ...
  Koprak oka
 • Garyndy düwmeleriniň hilini kesgitlemek usuly

  Garyndy düwmeleriniň hilini kesgitlemek usuly

  Haýsy garyndy düwmeleri has gowy hilli?Gowy hilli garyndy düwmesiniň standarty näme?Egin-eşik esbaplary düwmesine ýaňy giren praktikler hökmünde, bu meselelere has köp üns berendiklerine ýa-da has köp üns berendiklerine ynanýaryn....
  Koprak oka
 • Metal fermuarlary nädip saýlamaly

  Metal fermuarlary nädip saýlamaly

  Bezegli metal fermuarlary, dişleri misden, şkafdan ýa-da alýuminden ýasalan fermuarlary aňladýar.Poliester fermuar we epoksi fermuar bilen deňeşdirilende has güýçlidir we esasan jeans, palto we geýimlerde ulanylýar....
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/10
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!