Biz hakda

Biz hakda

新 思威 (1) _74 (1)
办公室 1

2011-nji ýylda esaslandyrylan Ningbo New Swell Import & Export Co., Ltd. Hytaýyň Zhejiang welaýatynda ýerleşýär.Kompaniýanyň umumy meýdany 5000 inedördül metr bolan Zhejiang welaýatynyň Yiwu şäherinde iki zawody bar.

 

SWELL, OEM we ODM hyzmatlaryny hödürläp, bir gezeklik gözleg islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin önümleriň giň görnüşine eýe.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, sport eşikleri, ýoga geýimleri, içki geýimler, sumkalar, aýakgaplar, gaplamak we ş.m. giňden ulanylýan elastik zolak, fermuar, lenta, kroket we ýelim tokly guşak öndürmekde ýöriteleşýäris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

新 思威 (1) _71

2015-nji ýylda öz fermuar zawodymyzy gurmak üçin takmynan 300,000 ABŞ dollary goýduk.Şonuň üçin biziň bahamyz beýleki kompaniýalar bilen deňeşdirilende gaty bäsdeşlik edýär.5% aşakyfermuar zawodynyň beýleki bahalaryndan has ýokary.Dünýäniň dürli künjegindäki müşderilerimiz, şol sanda Eastakyn Gündogardan, Afrika, Günorta Amerika we Europeewropa we ş.m. müşderiler bilen gaty gowy iş gatnaşyklarymyz bar.

Biziň abraýymyz, dünýädäki müşderilere öndürýän we üpjün edýän önümlerimiziň hiline we tygşytly bahasyna esaslanýar.Öz aýratynlyklaryňyza laýyk gelýän adaty önümleri ýa-da ýörite önümleri gözleýän bolsaňyz, zerur önümleri sizi geň galdyryp biljek bahalarda üpjün etmegi kepillendirýäris.Biz bilen iş salyşanyňyzda göni dünýä derejesindäki hünärmenler bilen iş salyşýarsyňyz.

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Zawodym 5000 inedördül metr meýdany eýeleýär, fermuar öndürmek üçin 100-den gowrak işçi bar, müşderileri arzan bahadan üpjün etmek üçin şol bir wagtyň hilini üpjün etmek üçin diňe bir däl, kompaniýamyň gözleg we barlag topary her çärýekde bir bolar Täze we köne müşderileriň saýlamagy üçin her hepde täze 10-da fermuarlaryň, krujkalaryň, krujkalaryň dürli görnüşleri, siz özleşdirmegi şekillendirip bilersiňiz.

 

 

 

车间 5
工厂 外观 3

Şol bir wagtyň özünde zawodda önüm öndürmek hilini üpjün etmek üçin önümçilik, eltiş tizligi, 7-10 günüň dowamynda 60-dan gowrak maşyn bar, kompaniýanyň önümi barlamak üçin ýörite gözleg topary bar, hünärsiz önümler biri-birine çalşylar.

 

Hyzmat maksatlary

Biziň wezipämiz size iň arzan, iň ýokary hilli we iň gowy hyzmat bermekdir.Biziň maksadymyz, garaşýan zatlaryňy ýerine ýetirmek we ýerine ýetirmek.
Önümlerimiz, hödürleýän öndürijilik artykmaçlygy üçin bütin dünýäde tanalýar.Amallaryňyzyň dowam edýän üstünlikleri üçin yzygiderli ýokary hilli önümleriň möhümdigini ýadymyzdan çykarmaýarys.
Soraglar we sargytlar üçin biziň bilen habarlaşmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri mähirli garşylaýarys.

Kompaniýanyň stili


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!