Görünmeýän neýlon fermuar

Zynjyr dişlerinden, çekijiden, çäk kodyndan (öň kody we arka kody) ýa-da gulplama böleklerinden we ş.m. zynjyrly diş, gapdal dartyş güýjüni gönüden-göni kesgitleýän esasy bölekdir.göze görünmeýän fermuarlaryň köpüsi.Umumy göze görünmeýän fermuarda iki zynjyr gaýyş bar, olaryň hersinde zynjyr dişleri we iki zynjyr dişleri biri-birine bagly.

Görünmeýän neýlon fermuaresasan aşaky kurtka, jeans, deri eşikler, ýokary derejeli kurtka, sowuk eşik we ş.m. ulanylýar.Olar neýlon we rezin fermuarlaryndan has güýçli we gymmat we jeans, penjek we sumkalarda ulanylýar.

 

Görünmeýän neýlon fermuar

aňsatlyk bilen aňsatlyk bilen çekip boljakdygyny ýa-da matanyň aňsatlyk bilen tutuljakdygyny görüň.

 

Dişleri çekiň, gowy aşaga garşylyk bolmaly

Gaty ýumşak ýa-da gaty döwük däl ýa-da güýç bilen ýyrtylýar.Dişler deň derejede gysylmaly we doly ýapylmagyny üpjün etmek üçin her dişiň görnüşi birmeňzeş bolmaly.

 

Görünmeýän neýlon fermuarlary

fermuar 01

Görünmeýän fermuars adaty fermuarlar ýaly giňden ulanylmaýar, ýöne gaty giňden ulanylýar.Gündelik durmuşymyzda köplenç ulanylýan yubkalar, toý köýnekleri, köýnekler, aýal balak, ýassyklar we ş.m.

fermuar 02

Görnüşine görägöze görünmeýän fermuar, iň köp ulanylýan 3-nji görünmeýän ýapylma.Mata lentasyna görä, göze görünmeýän fermuar iki görnüşe bölünip bilner, biri adaty fermuar mata guşak, biri bud ýüpek fermuar guşak,

fermuar 03

bahasyndan, adaty mata kemeriniň bahasyndan serediňgöze görünmeýän fermuarkrujka mata guşak fermuarlarynyň bahasyndan has arzan bolar, ýöne ýüpek ýüplükleri ýumşak, modada we meşhur faktorlarda ýubka, köýnek dantelli kemer köplenç ulanylýar, Adaty mata guşagynyň ulanylmagy dantelden has giňdir; mata guşak.

 

 

Görünmeýän fermuarlary saklamak

Ulanylandagöze görünmeýän neýlon fermuar, "döwülen garyn", "diş", skew we beýleki kemçilikleriň bardygyna üns beriň.Bu kemçilikleri wagtynda bejermeli we gaty çekmeli däl.Eger fermuar saçlary ýumşak we dişli bolsa, fermuar kellesinde kiçijik çekiç ulanyp, ýokarky we aşaky zynjyr dişleri dişlenmez ýaly birnäçe gezek ýuwaşlyk bilen kakyp biler.

Koprak oka

Görünmeýän fermuarlary saklamak

alýumin garyndysygöze görünmeýän neýlon fermuarposlamaga has ejizdir, şonuň üçin gury ýerde saklanmaly, çygly bolmaň, alýumin dişleriniň ak oksid öndürmeginiň öňüni almaly, wagtyň geçmegi bilen fermuar posuna sebäp bolar, ulanylyşyna täsir eder, şeýle hem aşgar we kislotaly maddalar bilen aragatnaşyk saklamazlyga üns beriň. .

Koprak oka

Görünmeýän fermuarlary saklamak

Belli bir howa çalşygyny üpjün etmek üçin, möhürlemäň, çyglylykdan doly gurşawda tygşytlamaň, zerur bolsa çyglylyga garşy kagyz ýa-da suwsuzlandyryjy ulanmaly.Fermuar çygly bolsa, saçyňyzy çekiň, bu wagt ilki bilen gulpy güne çeker, soň bolsa mum bilen örtülen gulp dişlerinde, soň bolsa ot bişirilende gaty ýaglanar.tikin üçin görünmeýän fermuar.

Koprak oka
车间 6

Görünmeýän fermuar görnüşi

TanaňTersine neýlon fermuar Görünmeýän fermuarGörnüşinden düşnükli bolup biler, zynjyr dişleri galyplaýjy maşynyň üsti bilen ýadro siminiň töweregindäki monofilamentler, ýyladyş, dişler emele gelýär we üznüksiz spiral diş zynjyryny emele getirýär.Soňra tikin maşynyny ulanyp, mata kemerine zynjyr dişlerini tikiň we mata guşagyny içerde we daşarda epläň.Zynjyr dişleri çekilenden soň, zynjyr dişleri mata guşak bilen örtüler we ýeke-täk görünýän bölegi fermuardyr.Zynjyr dişlerini öň tarapynda görüp bolmaýar, bu gizlin fermuar hem diýilýär.

ýeňil görünmeýän fermuarlarköplenç ýapyk fermuarlara esaslanýar, ýokarky we aşaky barmagy beýleki görnüşlerden tapawutlanýar, ýokarky we aşaky barmak metal ýa-da sanjym galyplary, ýokarky we aşaky duralgasy ultrases birleşme basyşy netijesinde emele gelýär, köplenç ulanylýan suw damjasynyň kellesini çekiň .

Görkezmeler

Çekilendegöze görünmeýän fermuar, iki tarapdaky dişler ilki bilen deňleşdirilmeli, soňra fermuar kellesi gysylyp, ýodajyk bilen ýuwaşlyk bilen öňe çekilmeli.

Bellik nokady

"Egri dişlere", "garnyň döwülmegine" we "dişiň aýrylmagyna" sebäp bolmaz ýaly gaty çekmäň.Fermuar saçlary gysýan bolsa, çeýe däl bolsa, mum gatlagynda "dişleri" arassalamak üçin mata ulanyp bilersiňiz.

Bellik nokatlaryny ulanyň

Her dürli sumka, jübü ýa-da gapjyktikin üçin görünmeýän fermuargaty doldurylmaly däldir, ýogsam "garnyň döwülmegine", "dişiň aýrylmagyna", süňk we ýumşak mata we beýleki hadysalara sebäp bolmak aňsat bolar.

göze görünmeýän fermuar nädip tikmeli

Y diş fermuarlaryny gurmazdan ozal, fermuar bölegine käbir ýelimleýji örtükleri demirlemek iň gowusy, esasanam ýeňil ýa-da durnuksyz mata tikeniňizde, ini 1 dýuým, ini we uzynlygy inçe ýelimleýji örtük ulanyň.ýassyklar üçin görünmeýän fermuarlarfermuar täsirine we daşky görnüşine uly kömek eder.

1, "bir-birine gabat gelýän" tikiniň gowy görünmeýän fermuarusuly: egin-eşik eşigi 5/8 dýuým tikin we fermuar agzyny gurmak üçin ýalan sapak bilen tikin, soň bolsa gyzgyn tikiş, ýapyk fermuar egin-eşigiň ters tarapynda ýerleşdirilen oňat tikiş ýagdaýyna seredýär. matanyň gyrasy fermuaryň sag tarapynda we egin-eşik bölekleriniň gyrasy.1/4 dýuým tikin fermuar mata we kagyz bilen seresap bolmaly, bölekleri ýaşamaň, soňra fermuar ýassygy ýa-da awtoulagyň we beýleki tarapyň ýasama tikişine ýakyn ýaly, fermuar flipini öňe goýuň. fermuar, soňra matany açyň, kelleleri ölçäň.

2, "gizlinlik" usulyrulonyň üsti bilen görünmeýän fermuarlar: gizlinlik fermuar üçin aňsat we çalt usuldyr, ylym we tehnologiýa islegini görkezýär, sebäbi öňdäki awtoulagyň çyzgylaryny we çyzygyny ýasamaly däl, göze görünmeýän fermuar basýan aýagyny ulanmaly däl, mümkin boldugyça ýakyn türgenleşip biler fermuar dişleri, öňden fermuar ýaly görünmek üçin böleklere görünmeýän effekti "ýitýär".

3, "tikin görnüşi"göze görünmeýän fermuarusuly: gowy eşikleriň tikin ýagdaýy, tikin ýagdaýyny ütüklemek, ilkinji fermuar mata gyrasy tikin böleginde ýalan tikiş, soň bolsa eşikleriň öňünde, maşyn degişli ýagdaýda.Düzeltmek üçin, gyrasy bir taraplaýyn presser aýagy bilen awtoulagyň düýbünden ýokarsyna çenli çişip bilmeýär, fermuar basyjy aýagyny ulanyň, fermuar dişlerine has ýakyn, awtoulag çyzygyny bir dýuýmdan 3/8 dýuýma çenli edip biler. , açyk simden öň awtoulagdaky bölek poroşok, bir dýuým sapakdan 3/8 polo positiveitel surat çekmek, fermuar açmak üçin gowy awtoulag açyk sim tikilenden soň fermuar agzyny sökmek üçin ulanylýar.

Görünmeýän neýlon fermuardogry ulanylmaly, hyzmat möhletini uzaldyp bilýän, güýçli ulanylmaly kömekçi materialdyr, ýogsam aňsatlyk bilen zaýalanar.Görünmeýän fermuar çekilende we ýapylanda, gaty güýç ulanmaly däl, sebäbi şeýle güýç fermuar tarapyndan rugsat edilen ýük güýjünden ep-esli ýokary bolar.Hilgöze görünmeýän neýlon fermuarmata we süýşüriji esasan synp bilen tapawutlanýar: A, B we C synplar ýaly synp näçe ösen bolsa, hili şonça-da gowy.Aýratynlyklar ululygy boýunça tapawutlanýar: 3, 5, 8, 10 we ş.m. ululygy, san näçe uly bolsa, şonça-da uludyr.Fermuar Maslahatlary Görünmeýän diş fermuaryndaky mikrofon dişleriniň reňki elektroplirlenenligi sebäpli, dogry saklanmasa, mikrofon dişleri gara öwrüler we matanyň hapalanmagyna sebäp bolar.

 

Zawodym bir meýdany tutýar5000inedördül metr,köp100işçilerfermuar öndürmek, müşderilere arzan bahadan üpjün etmek üçin şol bir wagtyň hilini üpjün etmek.

Diňe bu däl, kompaniýamyň gözleg we barlag topary her çärýekde täze fermuar, krujka, krujka bolarher hepde täze 10-datäze we köne müşderileri saýlamak üçin, özleşdirmegi şekillendirip bilersiňiz.

1. Ulanylanda haýsy meselelere üns bermelidirisrulonyň üsti bilen görünmeýän fermuarlar?

(1) Süýşüriji çekilende güýç gaty uly bolmaly däldir;

(2) Kannula we rozetka ulanylanda, kanulany rozetka boşlugynyň aşaky ujuna salmaga üns beriň we süýşürijini çekiň;

(3) üçintikin üçin görünmeýän fermuarsumkada, gaty köp zat bolanda, fermuar ýapylanda fermuar gaty çekilse, fermuar güýji gaty uly bolar, bu bolsa dişleriň kemerden aýrylmagyna sebäp bolar.Easyeňil geçenden soň, fermuar ýuwaş-ýuwaşdan ýapyň we ýapyň.

Geliň bilelikde işleşeliň

Döredilen Ningbo New Swell Import & Export Co., Ltd.2011-nji ýyl, Hytaýyň Zhejiang welaýatynda ýerleşýär.Kompaniýanyň, Zhejiang welaýatynyň Yiwu şäherinde iki meýdany bar5000inedördül metr.

Telefon:0086-574-87728602

William_le@Swell-Industry.com

1006-njy otag, NanYang binasy, 1818 DieYuan ýoly, Günorta işewürlik merkezi, ininZhou etraby, Ningbo, Hytaý

Ningbo New Swell Import & Export Co., Ltd.

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!