Professional öndüriji

Tikin aksesuarlary

Tikin enjamlarymyz iň täze isleglerden,

we iň gowy baha

banner

Trikota Need iňňeleri

Trikota need iňňe toplumy, Plastiki trikota need iňňesiweAlýumin trikota need iňňesitrikota fabric matalary öndürmek üçin el bilen trikota in guralydyr.Adatça, olaryň ujunda uzyn şahasy bar, ýöne tikin iňňeleri ýaly ýiti däl.Olaryň maksady iki esse.Uzyn şah, matanyň işjeň (goragsyz) tikişlerini saklaýar, olaryň açylmagynyň öňüni alýar, örtülen uçlary bolsa täze tikişler döretmek üçin ulanylýar.Köplenç, işjeň tikiş arkaly örtülen ujuny salmak, täze ýüplügiň aýlawyny tutmak we tikiş arkaly çekmek arkaly täze tikiş emele gelýär;bu başlangyç tikişi üpjün edýär we ýerine täze işjeň tikiş emele getirýär.Trikota specializedyň ýöriteleşdirilen görnüşlerinde başga bir iňňäniň üstünde saklanýan işjeň tikişleriň arasynda ýa-da hakykatdanam örülen hereketsiz tikişleriň arasynda geçip bolýar.
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!