Poliester Satin lentasy

Asalan100% poliester atlas lentasyegin-eşik, ýaý ýasamak, gül dizaýny, çakylyklar, kagyz senetleri, sowgat örtükleri we başga-da köp sanly ulanmak üçin iň meşhur saýlawdyr.

Bir gezek lentalar diňe aristokratlara degişlidi we ýörite sowgat hökmünde berilýärdi.Häzirki wagtda hemmeleriň eýeçiligi bolmaly - lentalar ýaralanýar, bukulýar, dokalan, ýelimlenýär we ahyrsoňy ajaýyp esbaplara öwrülýär.Haýsy lentanyň bardygyny göreliň.

Poliester atlas lentasyDiňe tötänleýin balak, sport eşikleri, kostýumlar we ş.m. ýasamak üçin däl, eýsem düşek üçin hem köp ulanylyşy bar;
Poliester pes elastik ýüplük çig mal hökmünde ulanylýar we matanyň gurluşy howa reaktiw dokalýan dokalýan atlas ýönekeý dokma dokumasyny kabul edýär.Çal reňkli mata desizirlemek, öňünden gysmak we ýumşatmak bilen gaýtadan işlenenden soň, matanyň howa geçirijiligi we eliň ýumşak duýgusy bar.Mata ýüzüniň tekiz, üýtgeşik stili, atlas ýalpyldawuk görüş effektine eýe.

Satin lentasy hödürlendi

lenta10

Poliester lentany ulanmak

Satin lentasyýa-da göz gamaşdyryjy reňki we dizaýny bilen web, adaty bir gadget üçin tortda buz bolup biler.Lentalary bukmak, düwünlemek, tikmek we şahsy el degirmek bilen moda esbaplaryna ýelmemek bolýar.

 

Satin gyrasy lentasy15

Poliester lenta gyrasy

GyrasyLomaý lentageýmek aňsat we möhürleýji suwuklyk bilen möhürlenmeli ýa-da lehim ruçkasy ýa-da ýeňilräk gyzdyrylmaly.Gyralary hem tikip bolýar.Gyranyň nähili möhürlenmegi lentanyň süýüm düzümine baglydyr.Tebigy süýümlerden pagta, zygyr matadan we ýüpekden ýasalan lentalar suwuk suwuklyk bilen örtülmelidir, himiki süýümlerden poliester, pagta we asetat süýümlerinden ýasalan lentalar suwuklyk ýa-da ýyladyş arkaly çekilip bilner.

Beýleki lentalar

Grosgrain lentasy4

Grosgrain lentasy

TheÇap edilen Grosgrain lentasyaýlaw nagşy ýa-da nagyş hökmünde suw nagşy bilen material esasan poliester bolup, bazarda giňden ulanylýar.

Organza lentasy3

Organza lentasy

Organza ýüpek lentasygödek ýa-da aç-açan birneme berk perde.Neýlon ýa-da poliester ussat ýüplügi elastik we ýalan öwrüm arkaly gaýtadan işlemek, soňra bolsa bölmek arkaly taýýarlanan ýüň ýaly monofilament.

Tebigy web lentasy ajaýyp dokma esbaplary bolup, toý ýasamak, toý, doglan gün toýy, turbalar ýasamak, tikinleri baglamak, çig gyrasy gutarmak, dürli matalary gyrmak, durmuşyňyzdaky bezeg we amaly lenta.

Quakard lentasy

Quakard lentasy, öň we arka, reňklere we stillere baý, ýöne çap edilen grosgrain we atlasdan has gymmat.

Bellik!

Faceeke ýüzi bir tarapynda ýalpyldawuk ýüz bilen ýalpyldawuk, beýleki tarapynda bolsa reňkli, goşa ýüzi bolsa iki tarapynda ýalpyldawuk ýalpyldawuk.

Satin lentalarymyz üçin reňk we nagyş seçimi giň we dürli-dürli, gyralary metal, simli we pikot ýaly dürli wariantlarda bolýar. 

Poliester lentanyň hilini kesgitläň

Duýgyadaty atlas lentasyweb sahypasynyň hilini kesgitlemek üçin ulanylýan möhüm mazmun.

Hususan-da, web sahypasynyň dürli görnüşleri sebäpli el bilen el degirmek duýgusyna psihologiki jogap, hili hem başga, web effekti duýgusy hem uly tapawut bar.

1. Web torunyň berk we ýumşakdygyna;
2. Web sahypasynyň tekizligi we gödekligi;
3. Sowgat lentasynyň ýumşaklygy we gatylygy;
4. Webiň galyňlygy we galyňlygy;
5. Web sahypasynyň tekizligi ýa-da üst-üstündäki owadanlygy;
6. Webiň tutuşlygyna göni we egilmeýändigi.

Lenta

Web materialyny kesgitlemek usuly.

Web sahypasynyň materialyny kesgitlemek üçin tejribeli adam web sahypasyna degenlerinde web sahypasynyň materialyny, webiň giňligini we galyňlygyny we ş.m. biler.ýygnamak.Lentany kesgitlemegiň usullary: degmek (lentanyň duýgusy), reňkine syn etmek, ýakmak we beýleki usullar.

Duýgur usuly, pagta örtügi, neýlon ýa-daneýlon lentaýumşak, ýylmanak, açyk reňk, gowy ýalpyldawuk, ýeňil material;polipropilen (PP) web sahypasy özüne çekiji, gödek, ýalpyldawuk duýýar;poliester Satin lentasyreňk Bu gaty berk, ýöne reňk çaltlygy we has agyr paýy bar;poliester gysga filament (poliester raýat ýüplügi diýlip hem atlandyrylýar, adatça poliester pagta diýlip hem atlandyrylýar) pagta meňzeş duýga eýe we el degirmek üçin ýumşak.

Ot ýakmak usuly: Ony ot bilen ýakyň, ýanýan alawyň ýagdaýyna syn ediň, ýakylandan soň ysy alyň we ýanandan soň galyndysyny görüň, web sahypasynyň materialyna baha beriň.

Poliester lentasydürli aýratynlyklary we ulanylyşy bilen iki mata görnüşidir.Poliester lentasy, poliester lentasy diýlip hem atlandyrylýar, ýokary dykyzlykly poliester atlas lentasyna degişlidir.Öndürilende ýüplügiň dykyzlygy ýokary bolýar we özüni f duýýarine, galyň we gaty ýylmanak.

Lentalar dokma we dokma bilen birleşdirilýär.Hilini dokamak üçin ýüplükleri iki esse köpeltmek ýa-da hilini ýokarlandyrmak üçin egrilen ýüplükleri iki esse ýokarlandyrmak arkaly gowulaşdyryp bolýar.Bu prosese atlas gurluşy diýilýär.Dokma ýüplükleri iki esse köpeltmek bilen, mata belliginiň dokumasy ýumşak we tekiz bolýar.Şeýle-de bolsa, egri iki esse ýokarlanandan soň, dykyzlygy gaty ýokary, dokma nagşy gowy görkezip bilmeýär we aşaky ýüzüniň reňki gaty çeýe bolup bilmeýär we käbir reňk talaplary diňe post-proses arkaly görkezilip bilner.Bir enjamyň tekiz ýa-da lentanyň üstünde goýuljakdygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan, kesilen lentanyň ini, adatça, 10,8 sm-den geçmeýär we köplenç giňligi 5.0 sm-den geçmeýär.

Aýratynlyklarypoliester Satin lentasy: ýokary güýç, gysga süýümiň güýji 2,6-5.7cN / dtex, ýokary berklik süýümi 5,6-8.0cN / dtex.Gigroskopikligi pesligi sebäpli, çyglylygy gury güýji bilen deňdir.Täsiriň garşylygy neýlondan 4 esse ýokary, viskoz süýüminden 20 esse ýokary we oňat çeýeligi bar.Çeýeligi ýüňe ýakyn bolup, 5% -6% uzalanda doly dikeldilip bilner.Tüýdügiň garşylygy beýleki süýümlerden ýokarydyr, ýagny mata ýyrtyk däl we gowy ölçegli durnuklylyga eýe.Çeýeligiň moduly 22-141cN / dtex, bu neýlondan 2-3 esse ýokarydyr.Suwuň gowy siňdirilmegi, könelmegine garşylyk, iň oňat könelişme garşylygy bolan neýlondan soň ikinji tebigy süýümlerden we sintetiki süýümlerden has gowy, ýagtylygyň çaltlygy akril, poslama garşylyk, akartyjy serişdelere, oksidantlara, uglewodorodlara garşy ikinji ýerde durýar, ketonlar, nebit önümleri we organiki däl kislotalar suwuk we aşgarlara çydamly, ýöne gyzgyn aşgarlar olary dargap biler we boýag häsiýetine eýe bolup biler.

SWELL artykmaçlygy

Cartykmaç 5000 inedördül metr zawod meýdany, Ningbo New Swell Import & Export Co., Ltd., Zhejiang welaýatynyň Yiwu şäherinde iki zawod bar. 2015-nji ýylda öz fermuar zawodymyzy gurmak üçin takmynan 300,000 ABŞ dollary goýduk, so biziň bahalarymyz beýleki kompaniýalar bilen deňeşdirilende gaty bäsdeşlik edýär.

7-10 günüň içinde size gowşuryldy.Önümlerimiz täsirli we çalt eltilmegini kepillendirip biljek öz zawodymyzda öndürilýärNeýlon lentasyaýlaw.Adatça, harytlar 7-10 günüň içinde iberilip, iň çalt tizlikde size iberilip bilner.

Eastakyn Gündogardan, Afrikadan, Günorta Amerikadan we Europeewropadan we ş.m. müşderilerimiz, müşderilerimiz bilen gaty gowy iş gatnaşyklarymyz bar!Biziň abraýymyz, dünýädäki müşderilere öndürýän we üpjün edýän önümlerimiziň hiline we tygşytly bahasyna esaslanýar.Önümlerimiz, hödürleýän öndürijilik artykmaçlygy üçin bütin dünýäde tanalýar.Amallaryňyzyň dowam edýän üstünlikleri üçin yzygiderli ýokary hilli önümleriň möhümdigini ýadymyzdan çykarmaýarys.

lenta reňk kartasy5

Poliester Satin lentasynyň reňk kartasy

 

Poliester Satin lentalarydykyzlygy, reňkiniň çaltlygy, el duýgusy we beýleki artykmaçlyklary sebäpli hemmeler tarapyndan kabul edilýär.

Size poliester lentalar üçin ýöriteleşdirilen reňk hyzmatlary bermek üçin lent öndürijiler gerek bolsa, lentalary we dürli reňkdäki lentalary lomaý satýan hünärmen lent öndüriji Ningbo SWELL bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

SWELL zawodynda lentalaryň we lentalaryň 200-e golaý reňki bar.Aslynda, zerur lentalaryň we lentalaryň reňkini reňk kartasynda deňeşdirip bolar.Dogry reňk saýlasaňyz, aksiýany size bermeli bolarsyňyz.

车间 8

SWELL saýlamagyň birnäçe sebäbi:

1. Lentany özleşdirmek boýunça hünärmenler (islendik spesifikasiýa we islendik reňk düzülip bilner)
Boýag tehnologiýasy: Kompaniýanyň baş boýagynyň boýamak boýunça 15 ýyl tejribesi bar.
2. Wagtynda gowşurmak / pudakda öňdebaryjy tehnologiýa
Öz önümçilik ussahanasy, boýag fabrigi we gaýtadan işleýän zawod bar.Önüm öndürmekden, boýamakdan we gaýtadan işlemekden başlap, eltmegiň wagty kepillendirilýär!
3. Kepillendirilen hil - Europeanewropanyň daşky gurşaw standartlaryna laýyklykda
Gowy hil gowy çig maldan gelýär, kompaniýa ekologiýa taýdan arassa import edilýän materiallary kabul edýär
4. Has professional we has tejribeli
Uly harytlaryň hiliniň akylsyzdygyna göz ýetirmek üçin, uly harytlardan öň siziň üçin göwrelilik nusgalaryny tassyklarys we doly ynam bilen satyn alyp bilersiňiz!!!

Biz bilen habarlaşyň

Zawodyň güýji

OEM we ODM hyzmatlary size hödürlenýär!SWELL barBir gezeklik gözleg zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin önümleriň giň görnüşi, aösüşiň soňky ýyllarynda elastik zolak, fermuar öndürmekde ýöriteleşýäris,Satin lentasy, sport eşikleri, ýoga geýimleri, içki geýimler, sumkalar, aýakgaplar, gaplamak we ş.m.


    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!