Poliester tikin sapagy

Poliester egirme arkaly öndürilen polimer süýüminiň bir görnüşidir, esasan etilen phalatdan öndürilen süýümi çig mal hökmünde, "PET" süýümi diýilýär.

Poliester tikin sapagytrikotawear önümleri üçin zerur sapakdyr.Tikin sapagyny çig mal boýunça üç kategoriýa bölmek bolar: tebigy süýüm, sintetiki süýüm tikin ýüplügi we garyşyk tikin ýüpi.Tikin sapagy çig mal hökmünde arassa poliester süýümini ulanýar.

Poliester tikin sapagydegişlidir: poliester bilen çig mal hökmünde öndürilen tikin sapagy.

2

Umumy modeller

ModelleriPoliester tikin sapagypudakda bölünýär: 202, 203, 402, 403, 602, 603 we ş.m.

Pagta tikmek sapagy4

Threadüplük, adatça ýüplügiň birnäçe süýümini gapdala öwrüp ýasalýar.Tikin sapak modeliniň öňündäki 20, 40, 60 we ş.m. ýüplügiň sanalmagyna degişlidir.Nüplügiň sanalmagyna diňe ýüplügiň galyňlygy hökmünde düşünip bolar.Inçe;model belgisiniň yzyndaky 2 we 3Poliester tikin sapagybirnäçe ýüplükden ýasalýar.

sapak4

Mysal üçin: 603 biri-birine bükülen 60 ýüplügiň 3 hataryndan ýasalýar.Şonuň üçin tikin ýüplügi birmeňzeş sany ýüp bilen bükülýär, san näçe köp bolsa, şonça-da inçe bolýarpoliester Tikin sapagywe güýç näçe pes bolsa;tikin ýüplügi birmeňzeş mukdarda ýüplük bilen bükülse, ýüpler näçe köp bolsa, sapak näçe galyň we güýji şonça pes bolar.ulurak.

sapak4

Çyzygyň galyňlygyny deňeşdirmek: 203> 202> 403> 402 = 603> 602 Çyzygyň berkligini deňeşdirmek çyzygyň galyňlygyna meňzeýär!Umuman aýdanyňda: 602 sapak esasan tomusda ýüpek, georget we ş.m. ýaly inçe matalar üçin ulanylýar;603 we 402 sapaklar esasan ähliumumydyr we iň köp ýaýran tikin sapaklary bolup, umumy matalarda ulanylyp bilner, 403-nji sapak ýüň matalar we ş.m. ýaly galyň matalar üçin ulanylýar.poliester tikin ýüpi lomaý202 we 203-leri denim sapaklary diýip hem atlandyryp bolar.Threadüplükler has galyň we has güýçli.

Hil we amaly

Tikin sapagynyň hiline baha bermek üçin giňişleýin görkeziji tikinçilikdir.Tikin ukyby aiň gowy tikin sapagytekiz tikmek we kesgitlenen şertlerde gowy tikiş döretmek we tikişde belli bir mehaniki aýratynlyklary saklamak.Tikinmegiň oňaýly we zyýanly taraplary, egin-eşik önümçiliginiň netijeliligine, tikin hiline we geýim öndürijiligine gönüden-göni täsir eder.Milli ülňülere laýyklykda, tikin sapaklarynyň bahalary birinji derejeli, ikinji derejeli we daşary ýurt önümlerine bölünýär.Tikin sapagynyň egin-eşigi gaýtadan işlemekde iň oňat tikiş ukybyna eýe bolmagy we tikin täsiri kanagatlanarly bolmagy üçin, saýlamak we ulanmak gaty möhümdiriň gowy tikin sapagydogry.Tikin sapagynyň dogry ulanylmagy aşakdaky ýörelgelere eýermelidir:

(1)

Matanyň aýratynlyklaryna laýyk gelýär: tikin sapagynyň we matanyň çig mallary birmeňzeş ýa-da meňzeşdir, şonuň üçin kiçeliş tizliginiň, ýylylyga garşylygy, könelmegine garşylyk, çydamlylyk we ş.m. birmeňzeş bolmagyny üpjün etmek we daşky görnüşden gaça durmak üçin arasyndaky tapawut sebäpli dörän gysyşÜznüksiz filament sapagywe mata.

(2)

Geýim görnüşine laýyk gelýär: Aýratyn maksatly eşikler üçin, elastik eşikler üçin elastik tikin ýüpleri we ýylylyga çydamly, ýangyna garşy we suw geçirmeýän ýörite maksatly tikin sapaklary göz öňünde tutulmalydyr.Tikin sapaklary poliesterýangyn söndüriji eşikler üçin.

(3)

Dikiş görnüşi bilen utgaşdyryň: eşigiň dürli böleklerinde ulanylýan tikişler başga, wetikin ýüpi Poliesterdegişlilikde üýtgedilmelidir.Dikiş we egin tikişleri berk bolmaly, düwmeler deşiklere çydamly bolmaly.

(4)

Hil we baha bilen birleşiň: Tikin sapaklarynyň hili we bahasy eşikleriň derejesi bilen birleşdirilmelidir.Gradeokary derejeli eşikler ýokary hilli wePoliester sapaklary tikmekwe orta we pes derejeli eşikler adaty hilli we ortaça bahaly tikin sapaklaryny ulanmalydyr.

Umuman, ýazgylarytikin sapak toplumyTikin sapaklaryny saýlamaga we ulanmaga kömek edýän tikin sapaklarynyň derejeleri, ulanylýan çig mal, ýüplük sanlarynyň inçe we ş.m. bilen bellenýär.Tikin sapaklarynyň bellikleri adatça dört zady öz içine alýar (tertip boýunça): ýüplügiň galyňlygy, reňki, çig mal we gaýtadan işlemegiň usullary.

车间 8

Ady, tapawudy

Ady
Dürli
Ady

Poliester ýokary güýçli sapak, neýlon tikin ýüpüne neýlon sapak diýilýär.Şeýle-de bolsa, ereýän nokat pes we ýokary tizlikde eremek, iňňäniň gözüni ýapmak we sapagy aňsatlyk bilen döwmek aňsat.Strengthokary güýji, oňat aşaga garşylygy, pes gysyş tizligi, çyglylygyň gowy siňdirilmegi we ýylylyga garşylygy sebäpli,poliester tikin sapagyposlamaga çydamly, çişmek aňsat däl.

we güjük iýilmeýän we ş.m. Pagta matalary, himiki süýümleri we garylan matalary egin-eşik tikmekde giňden ulanylýar.Mundan başga-da, doly reňk we ýalpyldawuklyk, reňkiň çaltlygy, solmazlygy, reňklenmezligi we gün şöhlesine garşylygy bar.

Dürli

Poliester tikin sapagy bilen neýlon tikin sapagynyň arasyndaky tapawut, poliester bir bölegi ýakýar, gara tüsse çykarýar, ys bermeýär we elastikligi ýokNeýlon poliester sapagybir bölegi ýakýar, ak tüsse çykarýar we Heavier çekilende uzyn ysy bolýar.

Wearokary eşik garşylygy, gowy ýagtylyga garşylyk, çygly garşylyk, reňk derejesi takmynan 100 dereje, pes temperatura boýag.Highokary tikiş güýji, çydamlylygy, tekiz tikişi sebäpli giňden ulanylýar we dürli tikin senagat önümleriniň giň isleglerini kanagatlandyryp biler.

 

 

Kompaniýanyň tertibi

New Swell Import & Export Co., Ltd., meşhur halkara işewür paýtagty we dünýädäki kiçi harytlaryň iň uly paýlanyş bazasy bolan Hytaýyň Yiwu şäherinde ýerleşýär.Tikin sapak önümçiligini, satuwy, importy we eksporty we serhetaşa elektron söwdany birleşdirýän giňişleýin hünär kompaniýasy bolup, import we eksport etmäge hukugy bar.Kompaniýanyň güýçli güýji we doly enjamlary bar.Professionalpoliester tikin ýüpi lomaýönümçilik enjamlary we dünýäde öňdebaryjy sapak öndürmek tehnologiýasyny kabul edýär.Önümler ajaýyp öndürijilik we ygtybarly hil.Kompaniýanyň önümleri Hytaýyň köp welaýatyna satyldy.Russiýa, Ispaniýa we beýleki ýurtlar we sebitler müşderiler tarapyndan giňden wasp edilýär.Kompaniýa ýokary tehnologiýaly işçiler toparyny, ajaýyp satuw we müşderi hyzmaty işgärlerini özbaşdak taýýarlady we berk dolandyryş ulgamyny döretdi.Kompaniýa "hil bilen ýaşamak, hyzmat bilen ösmek" iş maksadyna eýerýär we "agzybirlik, bitewilik, berk we pragmatizm we ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygy" korporatiw pelsepesine eýerýär.Ilkinji, birinji derejeli hyzmatyň hiline ýetmäge çalyşyň!

Poliester ýüplügi nädip tanamaly

Etrap, hakyky ýüpek wepoliester tikin sapagy: etrap ýalpyldawuk we ýagty, birneme gödek duýýar we gysym we sowuk duýýar.Eger ony eliňiz bilen berk tutup, boşatsaňyz, köp gyrmalar bar, tekizlenenden soňam setirler bar.Silüpegi çykarmak üçin diliňizi ulanyň Çygly dyz epiň, etrap uzalanda döwmek we döwmek aňsat, gurak ýa-da çyg bolanda çeýeligi başga.Küpek ýalpyldawuk, el degirmek üçin ýumşak we dokumasy taýdan inçe.Biri-birine sürtülende, "ýüpek sesi" ýa-da "ýüpek sesi" diýlip atlandyrylýan ýörite ses çykaryp biler.Eliňiz bilen berk tutup, soňam boşadanyňyzda, ýyrtyklar az bolýar we görünmeýär.Küpek önümleriniň gury we çygly çeýeligi biragyzdan.poliester tikin sapagygüýçli şöhlelendiriji häsiýetlere, ýokary berklige, çalt yza gaýtmaga, gysga, gowy gyrma garşylyga, güýçli we güýçli, döwmek aňsat däl

Täzelenen süýüm

Täzelenen süýümiň himiki düzümi tebigy sellýulozanyňky bilen deňdir, ýöne fiziki gurluşy üýtgedilipdir, şonuň üçin täzelenen sellýuloza süýümi diýilýär.Wizkoza süýümi, asetat süýümi, kubok ammiak süýümi we ş.m. meniň ýurdum esasan viskoz süýümini öndürýär.Aýratynlyklary: ýumşak el duýgusy, gowy ýalpyldawuklyk, gowy gigroskopiklik, howanyň geçirijiligi, boýagyň gowy ýerine ýetirilmegi (öçmek aňsat däl).Adetmezçiligi, çyglylygyň çaltlygy, ýagny suwuň güýji peselýär.

Sintetiki süýüm

Sintetiki süýüm aýratynlyklary: oňat güýç we geýmäge garşylyk, gysga, deformasiýa aňsat däl, ütüklemezlik abraýy bar, öçmek aňsat däl..Etmezçiligi, suwuň pes siňdirilmegi.Neýlon poliester sapagy, aýratynlyklary: ýokary güýç, oňat eşik garşylygy, süýümleriň arasynda birinji orunda durýar.Adetmezçiligi, çyglylygyň siňdirilmegi we howanyň geçirijiligi poliester ýaly gowy däl.Akril süýüm, aýratynlyklary: ýüň we ýüpek süýümlerinden has gowy.Emma könelişme garşylygy pes.Mundan başga-da, winilon bar,Neýlon poliester sapagy, spandex we ş.m.

Poliester tikin sapagyhimiki süýüm amaly goşundylarda giňden ulanylýar.Adaty eşiklerden başga-da, awtoulag, gurluşyk, jaýlaryň ýapyk we açyk bezegi we zähmeti goramak ýaly pudaklara ösýär.Himiki süýümi ulanmagyň ösüş ugry geýim däl meýdanlara öwrüldi.Gündogar Aziýada ulanylýan himiki süýümiň we egin-eşigiň umumy islegdäki paýy ýylsaýyn artýar, esasanam ýörite senagat meýdanlary üçin iň gowy saýlama we aýratyn we möhüm orny eýeleýän himiki süýümiň ajaýyp öndürijiligi.

Tikin sapaklarynyň görnüşleri we ulanyş endikleri

Tikin funksiýasyna goşmaça,poliester tikin sapagybezeg roluny hem ýerine ýetirýär.Tikin sapagynyň mukdary we bahasy tutuş eşigiň ep-esli bölegini tutup bilmez, ýöne tikin netijeliligi, tikin hili we daşky görnüşi bilen gaty gowy gatnaşygy bar.Haýsy mata we haýsy sapak haýsy şertlerde ulanylýar Düşünmek iň kyn zat.the

sapak4

Pagta, ýüpek

Tebigy süýümleriň esasy düzüm bölekleri pagta we ýüpekdir.100% pagta keşdeli sapakgüýçli we ajaýyp ýylylyga garşylygy, ýokary tizlikli tikin we çydamly basmak üçin amatly, ýöne çeýeligi we könelmegine garşylygy birneme pes.Adaty ýumşak sapakdan başga-da, ulaldylandan we mumdan bejerilenden we mercerizlenen ýüpek çyzyklaryndan soň pagta sapaklarynyň mum çyzyklary bar.Mumly ýagtylyk, tikin wagtynda sürtülme garşylygy peseldýän güýç we aşgazana garşylygy ýokarlandyrdy.Gaty matalary we deri matalary tikmek üçin amatly.Küpek ýeňil dokumasy ýumşak we ýalpyldawuk, güýji hem gowulaşdy we özüni tekiz duýýar we esasan orta we ýokary derejeli pagta önümleri üçin ulanylýar.Pagta tikin sapaklaryny degişli içerki enjamlar bilen gaýtadan işlenenden bäri, ideal berklige ýetip bilmedi100% pagta keşdeli sapaktäsirinde döwmek henizem aňsat.Şonuň üçin pagta sapaklarynyň gerimi gaty giň däl.Silüpek ýüplük ýalpyldawuklyk, çeýeligi, güýji, geýmäge garşylygy we ş.m. nukdaýnazaryndan pagta sapaklaryndan has ýokarydyr, ýöne bahanyň nukdaýnazaryndan oňaýsyzdygy aýdyňdyr.Esasan ýüpek we ýokary derejeli eşik tikmek üçin amatly, ýöne onuň ýylylyga garşylygy we güýji poliester filament sapaklaryndan pesdir..Şonuň üçin sintetiki süýümlerdäki poliester sapaklar köplenç ulanylýar.

Poliester

Strengthokary güýji, pes gysylmagy, oňat aşaga garşylygy we ýylylyga garşylygy sebäpli,poliester tikin sapagypagta matalaryny, himiki süýümleri we garylan matalary tikmekde giňden ulanylýar.Poliester filamentleriniň, gysga filamentleriň we poliester pes elastik sapaklaryň birnäçe görnüşi bar.Olaryň arasynda poliester ştapel süýümi esasan dürli görnüşli pagta, poliester-pagta himiki süýümi, ýüň we garylan egirme üçin ulanylýar we häzirki wagtda iň köp ulanylýan tikin sapagydyr.Elastik poliester pes elastik ýüpekpoliester tikin sapagywe neýlon güýçli sapaklar esasan sport eşikleri, içki geýimler we baltalar ýaly trikotawear eşikleri tikmekde ulanylýar.Mundan başga-da, garyşyk süýümlerdäki poliester we ýüpek çeýeligi, ýalpyldawuklygy we berkligi taýdan arassa poliesterden has gowudyr, şonuň üçin has giň gerimde ulanylýar.Ultra inçe matalaryň ulanylmagy tebigy ýagdaýda poliester we neýlon talap edýär.

sapak5
Pagta tikmek sapagy4

Neýlon

Neýlon monofilament tikinThreadüplügiň oňat aşaga garşylygy, ýokary güýji, ýagtylygy we gowy çeýeligi bar.Heatylylyga garşylygy pes bolany üçin, ýokary tizlikli tikin we ýokary temperaturaly ütüklemek matalary üçin amatly däl.Köplenç ulanylýan neýlon filament sapagy himiki süýümli eşikleri tikmek we dürli eşikler üçin düwmeleri basmak we gulplamak üçin amatlydyr.Neýlon we neýlon monofilamentini ulanmagyň gerimi käbir elastik matalara, ýagny has ýokary dartyşly matalara degişlidir.Esasan egin-eşik bilen işlemekde gyralary, balaklary, manşetleri we düwmeleri kesmek üçin ulanylýar.Mundan başga-da, aýal eşikleri ýaly bezeg ýüpleri üçin ulanylyp bilner.Guşak çelekleri, çeňňek duralgalary we hytaý eşikleri üçin topbak.

Garylan ýüplükler esasan poliester-pagta garylan we ýadro ýüplüklerdir.Poliester-pagta ýüpi poliester-pagta garyndysyndan ýasalýar, gatnaşygy takmynan 65:35.Bu sapagyň has gowy könelmegine we ýylylyga garşylygy bar we sapagyň hili ýumşakdyr.Şeýle hem dürli pagta matalaryny, himiki süýümleri we trikota. Tikmek we artykmaç ýerlemek üçin amatlydyr.Coreadro egrilen sapagyň daşy pagta, içi poliesterdir.Bu gurluş sebäpli esasy sapak güýçli, ýumşak we elastik bolup, pes gysylýar.Pagta we poliesteriň goşa aýratynlyklaryna eýedir we orta galyň matalary ýokary tizlikli tikmek üçin amatlydyr.Bu görnüşlerNeýlon poliester sapagyulanmak üçin giň mümkinçiliklere hem eýedir.

Altyn sim, Kümüş sim

 

 

Küpek bezeg ýüpi açyk reňkler we has owadan we ýumşak reňkler bilen häsiýetlendirilýär;etrappoliester tikin sapagyny egiröndürijiler viskozdan ýasalýar, ýalpyldawuk we duýgy gowy bolsa-da, güýji hakyky ýüpekden birneme pesdir.Mundan başga-da, altyn-kümüş çyzyklaryň bezeg täsirine has köp üns berildi.Hünär bezeg sapaklary diýlip hem atlandyrylýan altyn we kümüş sapaklar, poliester süýümlerini reňkli örtükler bilen örtmek arkaly alynýar.Hytaý eşikleri we modasy üçin nagyşlar, nagyşlar we bölekleýin bezeg.

sapak4
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!