Professional öndüriji

Tikin aksesuarlary

Tikin enjamlarymyz iň täze isleglerden,

we iň gowy baha

banner

Gaýçy

Iň oňat tikin gaýçyadaty gaýçydan tapawutlanýar.Ilki bilen tikin gaýçy bilen adaty gaýçy arasyndaky iň uly tapawut şekil.Gaýçy iki sany simmetrik bölek bolup, uly tutawajy we agzy kiçijik.Iki tutawaçtikin gaýçybir uly we bir kiçi, gaýçy bolsa aýratyn uzyn. Mundan başga-da, iki gaýçy böleklenen ýer esasan kesgitlenýär we köp tikin gaýçylary hakyky ýagdaýa görä berkitip ýa-da gowşadyp bolýan nurbatlar bilen birleşdirilýär. Nagyş gaýçymaterialdaky gaýçydan, adaty gaýçy üçin ulanylýan adaty polatdan tapawutlanýar.Tikin gaýçylarynyň pyçaklary gaty gowy polatdan ýasalan we her dürli matalary aňsatlyk bilen kesip bilýär.
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!